/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மாலை சூடும் வேளை

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மாலை சூடும் வேளை

  ( புகைப்படம் : நன்றி [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - காத்தோடு பூவுரச

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – காத்தோடு பூவுரச

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]