/* ]]> */
பழமொழிகளில் விருந்தும் விருந்தோம்பலும் - முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் விருந்தும் விருந்தோம்பலும் – முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் விருந்தும் விருந்தோம்பலும் முனைவர் சி.சேதுராமன், [மேலும் படிக்க]

தமிழ் பழமொழி தொகுப்பு- Tamil Proverbs and English Meanings

 தமிழ் பழமொழி – Tamil Proverbs [மேலும் படிக்க]

பழமொழிகளில் ஆடையும் ஆளும் - பழமொழி கட்டுரை

பழமொழிகளில் ஆடையும் ஆளும் – பழமொழி கட்டுரை

பழமொழிகளில் ஆடையும் ஆளும் முனைவர் சி.சேதுராமன், இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மா.மன்னர் [மேலும் படிக்க]

பழமொழி களில் கீழே மேலே - முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழி களில் கீழே மேலே – முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் கீழே மேலே முனைவர் சி.சேதுராமன், [மேலும் படிக்க]

பழமொழிகளில் வாதமும் பிடிவாதமும் - முனைவர் சி.சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வாதமும் பிடிவாதமும் – முனைவர் சி.சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வாதமும் பிடிவாதமும் முனைவர் சி.சேதுராமன், [மேலும் படிக்க]

பழமொழிகளில் வாக்கும் போக்கும் - முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வாக்கும் போக்கும் – முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வாக்கும் போக்கும் முனைவர் சி.சேதுராமன், [மேலும் படிக்க]