/* ]]> */
கவிந்த இருள் - கவிதை - ஷஹி

கவிந்த இருள் – கவிதை – ஷஹி

  ( pic crtsy – [மேலும் படிக்க]

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா - கவிதை - ஷஹி

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா – கவிதை – ஷஹி

  அகன்ற கழுத்தின் புர்கா.. ஆரங்கள் [மேலும் படிக்க]

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் - கவிதை - ஷஹி

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் – கவிதை – ஷஹி

நள்ளிரவிலும் உளூச்செய்து மிக்க பேணுதலுடன் தொழுது [மேலும் படிக்க]