/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - பாட்டுத் தலைவன் பாடினால்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – பாட்டுத் தலைவன் பாடினால்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: பாட்டுத்தலைவன் [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - இளைய நிலா பொழிகிறதே

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – இளைய நிலா பொழிகிறதே

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: இளைய [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - வா வெண்ணிலா

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – வா வெண்ணிலா

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: வா [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - தென்றல் வந்து என்னைத்தொடும்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – தென்றல் வந்து என்னைத்தொடும்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்:தென்றல் வந்து [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - ராஜராஜ சோழன் நான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – ராஜராஜ சோழன் நான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: ராஜராஜ [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - விழியிலே மணிவிழியில்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – விழியிலே மணிவிழியில்

காலைவணக்கம் இன்றைய பாடல் : விழியிலே [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: கண்ணன் [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - பருவமே புதிய பாடல் பாடு

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – பருவமே புதிய பாடல் பாடு

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - நிலவு தூங்கும் நேரம்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – நிலவு தூங்கும் நேரம்

காலை வணக்கம் பாடல்: நிலவு தூங்கும் [மேலும் படிக்க]