/* ]]> */
நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா  வெல்லசீடை தாரேன் வாடா

நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா வெல்லசீடை தாரேன் வாடா

( pic courtesy hindudevotionalblog.com ) [மேலும் படிக்க]

ஆன்மீகம் : கேள்வி பதில் - கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா

ஆன்மீகம் : கேள்வி பதில் – கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா

ஆன்மீகம்:   ஸ்ரீரங்கன் பற்றிய ஆன்மீக [மேலும் படிக்க]