/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - காலையும் நீயே மாலையும் நீயே

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – காலையும் நீயே மாலையும் நீயே

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :காலையும் [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - அதோ வாராண்டி வாராண்டி

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – அதோ வாராண்டி வாராண்டி

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :அதோ [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - தரை இறங்கிய பறவை போலவே

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – தரை இறங்கிய பறவை போலவே

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: தரை [மேலும் படிக்க]