/* ]]> */
காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - ஆருயிரே மன்னிப்பாயா

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – ஆருயிரே மன்னிப்பாயா

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :ஆருயிரே [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மடை திறந்து தாவும் நதியலை நான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மடை திறந்து தாவும் நதியலை நான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: மடை [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மஞ்சள் வெயில் மாலையிட்ட பூவே

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மஞ்சள் வெயில் மாலையிட்ட பூவே

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: மஞ்சள் [மேலும் படிக்க]