/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]

பத்து லட்சம் ஹிட்ஸ் ஹைகூ போட்டி முடிவுகள்

பத்து லட்சம் ஹிட்ஸ் ஹைகூ போட்டி முடிவுகள்

பத்து லட்சம் ஹிட்ஸ் ஹைகூ போட்டிக்கு [மேலும் படிக்க]

மூன்றாம் கோணம் பத்து லட்சம் ஹிட்ஸ் ஹைகூ போட்டி

மூன்றாம் கோணம் பத்து லட்சம் ஹிட்ஸ் ஹைகூ போட்டி

இப்போ தான் ஐந்து லட்சம் ஹிட்ஸ் [மேலும் படிக்க]

இறையன்புவின்"முகத்தில் தெளித்த சாரல்"ரசித்ததில் பிடித்தது-10

இறையன்புவின்”முகத்தில் தெளித்த சாரல்”ரசித்ததில் பிடித்தது-10

ஹைக்கூ –மிகச் சில வார்த்தைகளில், மிகச் [மேலும் படிக்க]