/* ]]> */
 அழகுக் குறிப்பு   சருமம் மின்ன அன்னாசி -  சரும பராமரிப்பு தகவல்

அழகுக் குறிப்பு சருமம் மின்ன அன்னாசி – சரும பராமரிப்பு தகவல்

1. சருமம் மின்ன… அன்னாசி: (அ) [மேலும் படிக்க]

தலைமுடி பராமரிப்பு டிப்ஸ் - அழகு குறிப்பு

தலைமுடி பராமரிப்பு டிப்ஸ் – அழகு குறிப்பு

“என்னதான் தலைமுடிய பராமரிச்சாலும் முடி கொட்டுறது [மேலும் படிக்க]

அழகுக் குறிப்பு பட்டுபோல் அழகிற்கு பத்து டிப்ஸ்

அழகுக் குறிப்பு பட்டுபோல் அழகிற்கு பத்து டிப்ஸ்

பட்டுபோல் அழகிற்கு பத்து டிப்ஸ் 1. [மேலும் படிக்க]

அழகுக் குறிப்பு  முகத்தில் மரு நீங்க அழகு குறிப்பு

அழகுக் குறிப்பு முகத்தில் மரு நீங்க அழகு குறிப்பு

முகத்தில் மரு நீங்க முகத்தில் மருக்கள் [மேலும் படிக்க]

முகச் சுறுக்கம் நீங்கும் அழகு குறிப்பு

முகச் சுறுக்கம் நீங்கும் அழகு குறிப்பு

    முகத்தில் சுருக்கங்கள் தோன்றுகிறதா? [மேலும் படிக்க]

அழகு குறிப்பு - பாதங்களுக்கு மஸாஜ்

அழகு குறிப்பு – பாதங்களுக்கு மஸாஜ்

குளித்தவுடன் ஏதாவது மாய்ச்சரஸர் உபயோகித்து கால்களுக்கு [மேலும் படிக்க]