/* ]]> */
'வாலி'பக் கவிதாஞ்சலி - கவிதை - சங்கர பாண்டியன்

‘வாலி’பக் கவிதாஞ்சலி – கவிதை – சங்கர பாண்டியன்

‘வாலி’பக் கவிதாஞ்சலி – கவிதை – [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - என் கண்மணி உன் காதலி

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – என் கண்மணி உன் காதலி

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: என் [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - எந்தன் நெஞ்சில் நீங்காத தென்றல் நீ தானா

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – எந்தன் நெஞ்சில் நீங்காத தென்றல் நீ தானா

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :எந்தன் [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - வளையோசை கலகலகலவென

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – வளையோசை கலகலகலவென

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :வளையோசை [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - ராஜராஜ சோழன் நான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – ராஜராஜ சோழன் நான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: ராஜராஜ [மேலும் படிக்க]