/* ]]> */
உனக்கான என் வானவில் - கவிதை - வீரை. பி . இளஞ்சேட்சென்னி

உனக்கான என் வானவில் – கவிதை – வீரை. பி . இளஞ்சேட்சென்னி

வனாந்தரங்களையும் மனித சஞ்சாரமற்ற பிரதேசங்களையும் முதிய [மேலும் படிக்க]

ஒரு வானவில்லாகவேனும் வந்து விட்டுப் போ..

ஒரு வானவில்லாகவேனும் வந்து விட்டுப் போ..

குறள் இரண்டடி தான் … முழுவதுமாய்த் [மேலும் படிக்க]

வாசிக்கலாம் வாங்க...ஸ்டாலின் விருது பெற்ற...வாண்டா வாஸிலெவ்ஸ்காவின் "வானவில்"....

வாசிக்கலாம் வாங்க…ஸ்டாலின் விருது பெற்ற…வாண்டா வாஸிலெவ்ஸ்காவின் “வானவில்”….

இலக்கியம்.. மனித சமூகத்தின் அளவுகோல்.சோஷலிஸ்டு நாகரிகத்தின் [மேலும் படிக்க]