/* ]]> */
இந்திய ரூபாய் - காப்பாற்றுங்கள்! - அமெரிக்க டாலர் சதியும் அலட்சிய இந்தியனும்

இந்திய ரூபாய் – காப்பாற்றுங்கள்! – அமெரிக்க டாலர் சதியும் அலட்சிய இந்தியனும்

இந்திய ரூபாய் – காப்பாற்றுங்கள்! – [மேலும் படிக்க]

புது ரூபாய் அடையாளம் - கார்ட்டூன்

புது ரூபாய் அடையாளம் – கார்ட்டூன்

மேலக்குற கோட்டு மேல குந்திக்கறது ஹை [மேலும் படிக்க]