/* ]]> */

இலங்கை தமிழர் மாணவர் போராட்ட பின்னணியில் உண்மையில் யார் ?

மாணவர் போராட்ட பின்னணியில் யார் ? [மேலும் படிக்க]

இலங்கை அரசின் அடுத்த சதி | மாணவர் போராட்ட எதிரொலி

இலங்கைத் தூதரும் , இலங்கை செய்தி [மேலும் படிக்க]

இலங்கை அரசின் அடுத்த சதி | மாணவர் போராட்ட எதிரொலி

இலங்கைத் தூதரும் , இலங்கை செய்தி [மேலும் படிக்க]