/* ]]> */
வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த  ஒரு குமிழ் - கவிதை - ஷஹி

வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த ஒரு குமிழ் – கவிதை – ஷஹி

  ( picture courtesy heavensgain.com [மேலும் படிக்க]

மரணம் தான் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த கண்டுபிடிப்பு - ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்

மரணம் தான் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த கண்டுபிடிப்பு – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்டீவ் ஜாப்சின் [மேலும் படிக்க]

உயிர் வாதை...(சிறுகதை)

உயிர் வாதை…(சிறுகதை)

தனிமையும் வாழ்வின் துயரமும் தோள்களில் நுகத்தடியாய்க் [மேலும் படிக்க]