/* ]]> */
பழமொழிகளில் வருதலும் போதலும் - முனைவர் சி.சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வருதலும் போதலும் – முனைவர் சி.சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வருதலும் போதலும் முனைவர் சி.சேதுராமன், இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மா.மன்னர் [மேலும் படிக்க]

பழமொழிகளில் பூ காய் பழம் - இலக்கிய ஆய்வு

பழமொழிகளில் பூ காய் பழம் – இலக்கிய ஆய்வு

பழமொழிகளில் பூ, காய், பழம் முனைவர் [மேலும் படிக்க]