/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - ஒரு இனிய மனது

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – ஒரு இனிய மனது

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: ஒரு [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - ஆசய காத்துல தூது விட்டு

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – ஆசய காத்துல தூது விட்டு

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :ஆசைய [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும்- "என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா"

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும்- “என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா”

  ஹாய்…இனிய காலை… சிஃப்ஃபான் சேலையும் [மேலும் படிக்க]