/* ]]> */
உலக ஒளி உலா  தீப மங்கள ஜோதி

உலக ஒளி உலா தீப மங்கள ஜோதி

தீப மங்கள ஜோதி     [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா ஜோதியாய் ஜொலிக்கும் அருட்கடல்

உலக ஒளி உலா ஜோதியாய் ஜொலிக்கும் அருட்கடல்

ஜோதியாய் ஜொலிக்கும் அருட் கடல்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா மெச்சத்தக்க மெல்போர்ன் நகர்

உலக ஒளி உலா மெச்சத்தக்க மெல்போர்ன் நகர்

50 வது பதிவு…. மூன்றாம் கோணத்தில்… [மேலும் படிக்க]