/* ]]> */
சில்க் - வித்யா பாலன் ஒப்பீடு - கேளடி கண்மணி - சோழன் பதில்கள்

சில்க் – வித்யா பாலன் ஒப்பீடு – கேளடி கண்மணி – சோழன் பதில்கள்

  ♠ சில்க் சுமிதா- வித்யா [மேலும் படிக்க]

சில்க் சுமிதா..."அவளுக்கு ஓர் ஆடை"...

சில்க் சுமிதா…”அவளுக்கு ஓர் ஆடை”…

‘விஜயலச்சுமி’ என்ற இயற் பெயருடைய சில்க் [மேலும் படிக்க]