/* ]]> */
காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மடை திறந்து தாவும் நதியலை நான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மடை திறந்து தாவும் நதியலை நான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: மடை [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மேகமே மேகமே

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மேகமே மேகமே

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]