/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - நதியில் ஆடும் பூவனம்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – நதியில் ஆடும் பூவனம்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: நதியில் [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - நாதம் என் ஜீவனே

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – நாதம் என் ஜீவனே

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: நாதம் [மேலும் படிக்க]