/* ]]> */
உலகின் சிறந்த காதல் - கதை , கவிதை , பாடல் , படம் , மற்றும் காதலன் ! - ஷஹி

உலகின் சிறந்த காதல் – கதை , கவிதை , பாடல் , படம் , மற்றும் காதலன் ! – ஷஹி

உலகின் ஆகச்சிறந்த காதல் கதை : [மேலும் படிக்க]

முத்தப் பூக்களால் ததும்பும் வனம் (கவிதை)

முத்தப் பூக்களால் ததும்பும் வனம் (கவிதை)

உன் அண்மையில் சிலிர்த்து வீங்கும் காற்றின் [மேலும் படிக்க]