/* ]]> */
நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா  வெல்லசீடை தாரேன் வாடா

நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா வெல்லசீடை தாரேன் வாடா

( pic courtesy hindudevotionalblog.com ) [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: கண்ணன் [மேலும் படிக்க]