/* ]]> */
வளம் தரும் அம்மனுக்கு வண்ணமிகு வளைகாப்பு

வளம் தரும் அம்மனுக்கு வண்ணமிகு வளைகாப்பு

ஆடி மாதம் வரும் ஆடிப்பூரத்தின் சிறப்பும் [மேலும் படிக்க]

ஆடியில் தேடி வரும் அன்பு அன்னை

ஆடியில் தேடி வரும் அன்பு அன்னை

ஆடி என்றாலே அம்மன் நினைவு ஆன்மீக [மேலும் படிக்க]