/* ]]> */
புத்தாண்டு பலன்2021:-2022 பிலவ வருஷம்     சிம்ம  ராசி

புத்தாண்டு பலன்2021:-2022 பிலவ வருஷம் சிம்ம ராசி

புத்தாண்டு பலன்2021:-2022 பிலவ வருஷம் சிம்ம [மேலும் படிக்க]

புத்தாண்டு பலன்கள்-2021-2022 பிலவ வருஷம்   விருச்சிகம் ராசி

புத்தாண்டு பலன்கள்-2021-2022 பிலவ வருஷம் விருச்சிகம் ராசி

புத்தாண்டு பலன்கள்-2021-2022 பிலவ வருஷம் விருச்சிகம் [மேலும் படிக்க]

 புத்தாண்டு பலன்கள் 2021-2022 பிலவ வருஷம்  தனுசு ராசி

புத்தாண்டு பலன்கள் 2021-2022 பிலவ வருஷம் தனுசு ராசி

புத்தாண்டு பலன்கள் 2021-2022 பிலவ வருஷம் [மேலும் படிக்க]

 புத்தாண்டு பலன்கள் 2021-2022 பிலவ வருஷம் கும்ப  ராசி

புத்தாண்டு பலன்கள் 2021-2022 பிலவ வருஷம் கும்ப ராசி

புத்தாண்டு பலன்கள் 2021-2022 பிலவ வருஷம் [மேலும் படிக்க]

வார ராசி பலன்  7.3.2021 முதல்  13.3.2021  வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

வார ராசி பலன் 7.3.2021 முதல் 13.3.2021 வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

7.3.2021 முதல்  13.3.2021  வரையிலான வார [மேலும் படிக்க]