/* ]]> */
Dec 232011
 

இந்திய ரூபாய் – காப்பாற்றுங்கள்! – அமெரிக்க டாலர்

சதியும் அலட்சிய இந்தியனும்

இந்திய ரூபாய் தொடர்து கவலை தரும் விதமாக மதிப்பு இறங்கியே வருகிறது! ஒரு வருடம் முன்பு டாலருக்கு 39 ரூபாயாக இருந்த ரூபாய் மதிப்பு இப்போது 50 ரூபாய் ஆகிவிட்டது! எதனால் ரூபாயின் மதிப்பு குறைகிறது. அமெரிக்க பொருளாதாரம் அந்தஅ ளவு மேம்பட்டதாலா ? இல்லை… அமெரிக்க பொருளாதாரம் எந்த அளவு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை உலகம் அறியும் …

ஆனாலும் ரூபாய் வீழ்கிறது… டாலர் மதிப்பு ரூபாயை விட ஏறுகிறது…

இதன் பின் உள்ள அமெரிக்க சதியையும் எந்த அளவு நாம் அலட்சியமாக இருக்கிறோம் என்பதையும் நண்பர் ஒருவர் நமக்கு அனுப்பிய மெயில் விளக்குகிறது!

 

What is happening to Indian Rupee ?

 

indian rupee exchange rate
indian rupee exchange rate

Indian rupee needs your support to support Indian Economy

Indian Rupee has been continuously devalued at the foreign exchange and the foreign exchange rates of Indian Rupee vis a vis American Dollar is a cause of worry ….

Please spare a couple of minutes here for the sake of India.

Foreign Exchange Rates Indian Rupee vs American Dollar

Before 12 months 1 US $ = IND Rs 39
After 12 months, now 1 $ = IND Rs 50

Now, Why is this happening?

Do you think US Economy is booming? No, but Indian Economy is Going Down.

Our economy is in your hands…. INDIAN economy is in a crisis. Our country like many other ASIAN countries, is undergoing a severe economic crunch. Many INDIAN industries are closing down. The INDIAN economy is in a crisis and if we do not take proper steps to control those, we will be in a critical situation.

More than 30,000 crore rupees of foreign exchange are being siphoned out of our country on products such as cosmetics, snacks, tea, beverages, etc… which are grown, produced and consumed here.

A cold drink that costs only 70 / 80 paisa to produce, is sold for Rs.9 and a major chunk of profits from these are sent abroad. This is a serious drain on INDIAN economy.

We have nothing against Multinational companies, but to protect our own interestsm we request everybody to use INDIAN products only atleast for the next two years. With the rise in petrol prices, if we do not do this, the Rupee will devalue further and we will end up paying much more for the same products in the near future.

What you can do to save the Indian Rupee and therby Indian Economy?

1. Buy only products manufactured by WHOLLY INDIAN COMPANIES.

2. ENROLL as many people as possible for this cause…..

Each individual should become a leader for this awareness. This is the only way to save our country from severe economic crisis. You don’t need to give-up your lifestyle. You just need to choose an alternate product.

All categories of products are available from WHOLLY INDIAN COMPANIES.

LIST OF PRODUCTS

COLD DRINKS :-
DRINK LEMON JUICE, FRESH FRUIT JUICES, CHILLED LASSI (SWEET OR SOUR), BUTTER MILK, COCONUT WATER, JAL JEERA, ENERJEE, and MASALA MILK…
INSTEAD OF COCA COLA, PEPSI, LIMCA, MIRINDA, SPRITE

BATHING SOAP :-
USE CINTHOL & OTHER GODREJ BRANDS, SANTOOR, WIPRO SHIKAKAI, MYSORE SANDAL, MARGO, NEEM, EVITA, MEDIMIX, GANGA , NIRMA BATH & CHANDRIKA
INSTEAD OF LUX, LIFEBUOY, REXONA, LIRIL, DOVE, PEARS, HAMAM, LESANCY, CAMAY, PALMOLIVE

TOOTH PASTE :-
USE NEEM, BABOOL, PROMISE, VICO VAJRADANTI, PRUDENT, DABUR PRODUCTS, MISWAK
INSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, CIBACA, FORHANS, MENTADENT.

TOOTH BRUSH : -
USE PRUDENT, AJANTA , PROMISE
INSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, FORHANS, ORAL-B

SHAVING CREAM :-
USE GODREJ, EMAMI
INSTEAD OF PALMOLIVE, OLD SPICE, GILLETE

BLADE :-
USE SUPERMAX, TOPAZ, LAZER, ASHOKA
INSTEAD OF SEVEN-O -CLOCK, 365, GILLETTE

TALCUM POWDER :-
USE SANTOOR, GOKUL, CINTHOL, WIPRO BABY POWDER, BOROPLUS
INSTEAD OF PONDS, OLD SPICE, JOHNSON’S BABY POWDER, SHOWER TO SHOWER

MILK POWDER :-
USE INDIANA, AMUL, AMULYA
INSTEAD OF ANIKSPRAY, MILKANA, EVERYDAY MILK, MILKMAID.

SHAMPOO :-
USE LAKME, NIRMA, VELVETTE
INSTEAD OF HALO, ALL CLEAR, NYLE, SUNSILK, HEAD AND SHOULDERS, PANTENE

MOBILE CONNECTIONS :-
USE BSNL, AIRTEL
INSTEAD OF HUTCH

Food Items :-
Eat Tandoori chicken, Vada Pav, Idli, Dosa, Puri, Uppuma

INSTEAD OF KFC, MACDONALD’S, PIZZA HUT, A&W
Every INDIAN product you buy makes a big difference. It saves INDIA. Let us take a firm decision today.

BUY INDIAN TO BE INDIAN - We are not against of foreign products.

WE ARE NOT ANTI-MULTINATIONAL. WE ARE TRYING TO SAVE OUR NATION. EVERY DAY IS A STRUGGLE FOR A REAL FREEDOM. WE ACHIEVED OUR INDEPENDENCE AFTER LOSING MANY LIVES.THEY DIED PAINFULLY TO ENSURE THAT WE LIVE PEACEFULLY. THE CURRENT TREND IS VERY THREATENING.

MULTINATIONALS CALL IT GLOBALIZATION OF INDIAN ECONOMY. FOR INDIANS LIKE YOU AND ME, IT IS RE-COLONIZATION OF INDIA. THE COLONIST’S LEFT INDIA THEN. BUT THIS TIME, THEY WILL MAKE SURE THEY DON’T MAKE ANY MISTAKES.

WHO WOULD LIKE TO LET A “GOOSE THAT LAYS GOLDEN EGGS” SLIP AWAY?

PLEASE REMEMBER: POLITICAL FREEDOM IS USELESS WITHOUT ECONOMIC INDEPENDENCE
RUSSIA, S.KOREA, MEXICO – THE LIST IS VERY LONG!! LET US LEARN FROM THEIR EXPERIENCE AND FROM OUR HISTORY. LET US DO THE DUTY OF EVERY TRUE INDIAN.

FINALLY, IT’S OBVIOUS THAT YOU CAN’T GIVE UP ALL OF THE ITEMS MENTIONED ABOVE. SO GIVE UP AT LEAST ONE ITEM FOR THE SAKE OF OUR COUNTRY!

We would be sending useless forwards to our friends daily. Instead, please forward this mail to all your friends to create awareness.

“LITTLE DROPS MAKE A GREAT OCEAN.”

PLEASE PASS THIS MESSAGE TO YOUR FRIENDS . THE MORE YOU PASS THIS ON, THE MORE IS THE CHANCE THAT INDIAN RUPEE WILL GET WHAT IT IS REALLY WORTH…. AND INDIA WILL BE VALUED HIGH!

பார்த்தீர்களா ? நாமே நம் குழியைத் தோண்டிக் கொள்வதைப் போல இந்தியர்களே இந்திய ரூபாயின் மதிப்பைக் குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்…

இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஃபார்வார்ட் செய்யுங்கள் ! இந்திய ரூபாய் மதிப்பைக் காப்பாற்றுங்கள் !

 

ஃபேஸ்புக் ரிப்ளை

பின்னூட்டம்

Powered by Facebook Comments

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>