/* ]]> */
காந்தங்களில் வட தென் துருவங்கள் இருக்கும். காந்தம் வட்டமாக இருந்தால், வடக்கு தெற்கை எவ்வாறு அறிவது?

காந்தங்களில் வட தென் துருவங்கள் இருக்கும். காந்தம் வட்டமாக இருந்தால், வடக்கு தெற்கை எவ்வாறு அறிவது?

காந்தங்களில் வட தென் துருவங்கள் இருக்கும். [மேலும் படிக்க]

 மனிதர்களைப் போல் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தும்மல், விக்கல், வாந்தி ஏற்படுமா?

மனிதர்களைப் போல் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தும்மல், விக்கல், வாந்தி ஏற்படுமா?

மனிதர்களைப் போல் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தும்மல், [மேலும் படிக்க]

பூமி சுற்றும்போது, அதன் அதிர்வை நம்மால் உணர முடிவதில்லையே, ஏன்?

பூமி சுற்றும்போது, அதன் அதிர்வை நம்மால் உணர முடிவதில்லையே, ஏன்?

பூமி சுற்றும்போது, அதன் அதிர்வை நம்மால் [மேலும் படிக்க]

கண் பார்வை இல்லாதவர்களால் கனவில் காட்சிகளைக் காண முடியுமா?

கண் பார்வை இல்லாதவர்களால் கனவில் காட்சிகளைக் காண முடியுமா?

கண் பார்வை இல்லாதவர்களால் கனவில் காட்சிகளைக் [மேலும் படிக்க]

ஒரு பாம்பை இன்னொரு பாம்பு கடித்தால், விஷம் தாக்கி இறக்குமா?

ஒரு பாம்பை இன்னொரு பாம்பு கடித்தால், விஷம் தாக்கி இறக்குமா?

ஒரு பாம்பை இன்னொரு பாம்பு கடித்தால், [மேலும் படிக்க]

ஆண்களுக்கு மீசை தாடி வளர்வதுபோல் பெண்களுக்கு ஏன் வளர்வதில்லை?

ஆண்களுக்கு மீசை தாடி வளர்வதுபோல் பெண்களுக்கு [மேலும் படிக்க]