/* ]]> */
எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

  எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் [மேலும் படிக்க]

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது [மேலும் படிக்க]

உடலில் உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் மட்டும் வெளுப்பாக இருப்பது ஏன்?

உடலில் உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் மட்டும் வெளுப்பாக இருப்பது ஏன்?

உடலில் உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் மட்டும் வெளுப்பாக [மேலும் படிக்க]

 வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால், மழை பொழியுமா, பொழியாதா?

வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால், மழை பொழியுமா, பொழியாதா?

வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால், மழை பொழியுமா, [மேலும் படிக்க]

பெட்ரோல் வாகனங்களில் டீஸல் ஊற்றினால் என்ன ஆகும்

பெட்ரோல் வாகனங்களில் டீஸல் ஊற்றினால் என்ன ஆகும்

பெட்ரோல் வாகனங்களில் டீஸல் ஊற்றினால் என்ன [மேலும் படிக்க]

வார பலன் 14.10.18  முதல் 20.10.18 வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

வார பலன் 14.10.18 முதல் 20.10.18 வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

வார பலன் 14.10.18  முதல் 20.10.18 [மேலும் படிக்க]

தண்ணீரைப் போல் மற்ற திரவங்களைப் பாத்திரங்கள் கழுவப் பயன்படுத்தலாமா

தண்ணீரைப் போல் மற்ற திரவங்களைப் பாத்திரங்கள் கழுவப் பயன்படுத்தலாமா

தண்ணீரைப் போல் மற்ற திரவங்களைப் பாத்திரங்கள் [மேலும் படிக்க]

மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜெனரேட்டர் இரும்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது  ஆனால் அதன்மீது மின்சாரம் பாய்வதில்லை; ஏன்?

மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜெனரேட்டர் இரும்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதன்மீது மின்சாரம் பாய்வதில்லை; ஏன்?

மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜெனரேட்டர் இரும்பினால் [மேலும் படிக்க]