/* ]]> */
மயில் நடனமாடுவது, கிளி பேசுவது போல் மற்ற பறவை, விலங்குகள் ஏன் வித்தியாசமாக இல்லை?

மயில் நடனமாடுவது, கிளி பேசுவது போல் மற்ற பறவை, விலங்குகள் ஏன் வித்தியாசமாக இல்லை?

மயில் நடனமாடுவது, கிளி பேசுவது போல் [மேலும் படிக்க]

மனித உடலில் துளையிட்டு, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் அளவுக்கு கொசு வலிமையானதா

மனித உடலில் துளையிட்டு, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் அளவுக்கு கொசு வலிமையானதா

மனித உடலில் துளையிட்டு, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் [மேலும் படிக்க]

 எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் [மேலும் படிக்க]

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

  எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் [மேலும் படிக்க]

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது [மேலும் படிக்க]

உடலில் உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் மட்டும் வெளுப்பாக இருப்பது ஏன்?

உடலில் உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் மட்டும் வெளுப்பாக இருப்பது ஏன்?

உடலில் உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் மட்டும் வெளுப்பாக [மேலும் படிக்க]

 வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால், மழை பொழியுமா, பொழியாதா?

வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால், மழை பொழியுமா, பொழியாதா?

வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால், மழை பொழியுமா, [மேலும் படிக்க]