/* ]]> */
முட்டையில் வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் திரவ நிலையில் இருந்தாலும், ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை –ஏன்?

முட்டையில் வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் திரவ நிலையில் இருந்தாலும், ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை –ஏன்?

முட்டையில் வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் [மேலும் படிக்க]

வாழும் இடத்துக்குத் தகுந்தவாறு, நமது உடலமைப்பு மாறுமா?

வாழும் இடத்துக்குத் தகுந்தவாறு, நமது உடலமைப்பு மாறுமா?

வாழும் இடத்துக்குத் தகுந்தவாறு, நமது உடலமைப்பு [மேலும் படிக்க]

 எலியை மட்டும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவது ஏன்?

எலியை மட்டும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவது ஏன்?

எலியை மட்டும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவது ஏன்? [மேலும் படிக்க]

நெல்லிக்காய் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீர் குடித்தால், இனிப்பாக இருப்பது எதனால்?

நெல்லிக்காய் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீர் குடித்தால், இனிப்பாக இருப்பது எதனால்?

நெல்லிக்காய் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீர் குடித்தால், [மேலும் படிக்க]

காந்தங்களில் வட தென் துருவங்கள் இருக்கும். காந்தம் வட்டமாக இருந்தால், வடக்கு தெற்கை எவ்வாறு அறிவது?

காந்தங்களில் வட தென் துருவங்கள் இருக்கும். காந்தம் வட்டமாக இருந்தால், வடக்கு தெற்கை எவ்வாறு அறிவது?

காந்தங்களில் வட தென் துருவங்கள் இருக்கும். [மேலும் படிக்க]

 மனிதர்களைப் போல் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தும்மல், விக்கல், வாந்தி ஏற்படுமா?

மனிதர்களைப் போல் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தும்மல், விக்கல், வாந்தி ஏற்படுமா?

மனிதர்களைப் போல் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் தும்மல், [மேலும் படிக்க]

பூமி சுற்றும்போது, அதன் அதிர்வை நம்மால் உணர முடிவதில்லையே, ஏன்?

பூமி சுற்றும்போது, அதன் அதிர்வை நம்மால் உணர முடிவதில்லையே, ஏன்?

பூமி சுற்றும்போது, அதன் அதிர்வை நம்மால் [மேலும் படிக்க]