/* ]]> */
பிறந்த சில நாட்களிலேயே சில விலங்குகளால் ஓட முடிகிறது.மனிதனால் ஏன் முடியவில்லை? சில விலங்குகளால் ஓட முடிகிறது.மனிதனால் ஏன் முடியவில்லை?

பிறந்த சில நாட்களிலேயே சில விலங்குகளால் ஓட முடிகிறது.மனிதனால் ஏன் முடியவில்லை? சில விலங்குகளால் ஓட முடிகிறது.மனிதனால் ஏன் முடியவில்லை?

பிறந்த சில நாட்களிலேயே சில விலங்குகளால் [மேலும் படிக்க]

பூமத்திய ரேகையை விட துருவங்களில் எடை அதிகம் இருக்கும் என்கிறார்களே, ஏன்?

பூமத்திய ரேகையை விட துருவங்களில் எடை அதிகம் இருக்கும் என்கிறார்களே, ஏன்?

பூமத்திய ரேகையை விட துருவங்களில் எடை [மேலும் படிக்க]

மயில் நடனமாடுவது, கிளி பேசுவது போல் மற்ற பறவை, விலங்குகள் ஏன் வித்தியாசமாக இல்லை?

மயில் நடனமாடுவது, கிளி பேசுவது போல் மற்ற பறவை, விலங்குகள் ஏன் வித்தியாசமாக இல்லை?

மயில் நடனமாடுவது, கிளி பேசுவது போல் [மேலும் படிக்க]

மனித உடலில் துளையிட்டு, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் அளவுக்கு கொசு வலிமையானதா

மனித உடலில் துளையிட்டு, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் அளவுக்கு கொசு வலிமையானதா

மனித உடலில் துளையிட்டு, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் [மேலும் படிக்க]

 எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் [மேலும் படிக்க]

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் செல்லக் காரணம் என்ன?

  எறும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகச் [மேலும் படிக்க]

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஆயுட்காலமும் வேறுபடுகிறது. இது [மேலும் படிக்க]