/* ]]> */
இறந்த உடலில் முதலில் செயலிழக்கும் உறுப்பு எது?

இறந்த உடலில் முதலில் செயலிழக்கும் உறுப்பு எது?

இறந்த உடலில் முதலில் செயலிழக்கும் உறுப்பு [மேலும் படிக்க]