/* ]]> */
இனிப்புப் பண்டங்களில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் ‘சில்வர் ஃபாயில்’ உடலுக்குக் கேடு விளைவிக்குமா?

இனிப்புப் பண்டங்களில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் ‘சில்வர் ஃபாயில்’ உடலுக்குக் கேடு விளைவிக்குமா?

இனிப்புப் பண்டங்களில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் ‘சில்வர் ஃபாயில்’ [மேலும் படிக்க]

இயற்கையான பற்களைவிட நாமாகக் கட்டிக் கொள்ளும் பொய்ப் பற்கள் சிறப்பாக செயல்படுமா ?

இயற்கையான பற்களைவிட நாமாகக் கட்டிக் கொள்ளும் பொய்ப் பற்கள் சிறப்பாக செயல்படுமா ?

இயற்கையான பற்களைவிட நாமாகக் கட்டிக் கொள்ளும் [மேலும் படிக்க]