/* ]]> */

வை கோபாலகிருஷ்ணன்

சாதாரணமானவன் தான். ஆனால் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று எப்போதும் மனதில் நினைப்பவன்.

MAGIC PUZZLE ANSWERS BY VGK மேஜிக் கணக்குக்கான விடைகள் - By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

MAGIC PUZZLE ANSWERS BY VGK மேஜிக் கணக்குக்கான விடைகள் – By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

MAGIC PUZZLE – ANSWERS By [மேலும் படிக்க]

சிந்தனைக்கு சில துளிகள் – பகுதி 2 [கேள்விக்கான சரியான பதில்கள்] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

சிந்தனைக்கு சில துளிகள் [ பகுதி [மேலும் படிக்க]

மேஜிக் கணக்கு - பள்ளிக்குழந்தைகளுக்காக - By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

மேஜிக் கணக்கு – பள்ளிக்குழந்தைகளுக்காக – By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

அன்புக்குழந்தைகளே! மீண்டும் உங்கள் சிந்தனைக்கு [மேலும் [மேலும் படிக்க]

சிந்தனைக்கு சில துளிகள் - மூளைக்கு வேலை - By  வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

சிந்தனைக்கு சில துளிகள் – மூளைக்கு வேலை – By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

சிந்தனைக்கு சில துளிகள்   By [மேலும் படிக்க]

காலம் மாறிப்போச்சு! [சிறுகதை - இறுதிப்பகுதி 2 of 2] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

காலம் மாறிப்போச்சு! [சிறுகதை - இறுதிப்பகுதி 2 of 2] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

  அனைவருக்கும் இனிய  ”பிள்ளையார் சதுர்த்தி [மேலும் படிக்க]

காலம் மாறிப்போச்சு ! [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

காலம் மாறிப்போச்சு ! [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

    காலம் மாறிப்போச்சு ! [மேலும் படிக்க]

வாய் விட்டுச்சிரித்தால்.... [நகைச்சுவைச் சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

வாய் விட்டுச்சிரித்தால்…. [நகைச்சுவைச் சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

          [மேலும் படிக்க]

ஏழைப்பிள்ளையார் [ஆன்மீகச்செய்தி] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

ஏழைப்பிள்ளையார் [ஆன்மீகச்செய்தி] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

2 = ஏழைப் பிள்ளையார் [ஆன்மீகச்செய்தி] [மேலும் படிக்க]

சூழ்நிலை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

சூழ்நிலை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

      சூ ழ் [மேலும் படிக்க]

ஆசை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

ஆசை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

        ஆசை [மேலும் படிக்க]